Logo

EDV-Grundlagen 2: Das Dualsystem

Bild "BG Inf 11:Inf_11_Codier_Dezi_Dual.jpeg"
Bild "BG Inf 11:Inf_11_Codier_Dual_Dezi.jpeg"
... zum Vergleich:
Bild "BG Inf 11:Inf_11_Codier_Dezimalsystem.jpeg"
Anwendungsbeispiel 1:
Bild "BG Inf 11:Inf_11_Digi_Uhr1.jpeg"
Anwendungsbeispiel 2:
Bild "BG Inf 11:Inf_11_Digi_Uhr2.jpeg"